Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Strona główna » Rejestr zmian w BIP » KLAUZULA INFORMACYJNA i ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

KLAUZULA INFORMACYJNA i ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Ziemi Szubińskiej z siedzibą w Szubinie, ul. Szkolna 2
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod-muzeum@szubin.net
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, gdy:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie Państwa danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do Państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:
Korzystanie z imprez/wydarzeń organizowanych przez Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna (dalej: Muzeum) jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Muzeum. Muzeum zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i bezpieczeństwa.
Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w serwisach internetowych prowadzonych przez Muzeum, w innych elektronicznych środkach przekazu zarządzanych, lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Muzeum, w publikacjach Muzeum, a także w publikacjach i serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Muzeum, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
Muzeum zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Muzeum i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Muzeum w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Muzeum jest obowiązany zgłosić to osobie prowadzącej daną imprezę.
Muzeum nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu) będą jednak przetwarzane przez Muzeum w celach przeprowadzenia imprezy oraz w celach komunikacji pomiędzy Muzeum a Uczestnikiem.


wytworzył : Kamila Czechowska ( 2018-05-25 )

opublikował : Kamila Czechowska ( 2018-06-11 11:41:08 )


» powrót do poprzedniej strony
ostatnia aktualizacja Biuletynu 2022-05-24 12:47:35

BIP - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna - version: 1.0 - 2011-2022


InterMan 2011- 2022