Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Strona główna » Rejestr zmian w BIP » Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna http://www.bip.muzeum.szubin.net/

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-15.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przed podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamila Czechowska e-mail: muzeum@szubin.net. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 384 24 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Muzeum ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin
Do budynku prowadzą dwa wejścia, pierwsze główne od ul. Szkolnej i drugie od ul. Kilińskiego. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego od ul. Szkolnej po prawej stronie znajduje się podjazd dla wózków oraz dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia udostępniane dla zwiedzających znajdują się na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępny jest hol główny, aula oraz sale wystawowe na parterze. Między poszczególnymi salami nie ma progów czy nierówności poziomów. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i są dostępnych dla zwiedzających. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla gości niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem do budynku wyłożona jest płytą chodnikową. Budynek nie posiada pętli indukcyjnej, systemu radiowęzłów i informacji głosowej - w celu ostrzeżenia o zagrożeniu lub informowania o czymkolwiek każdy gość może skontaktować się z obecnymi w obiekcie pracownikami muzeum. W budynku muzeum nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.


wytworzył : Kamila Czechowska ( 2020-03-30 )

opublikował : Kamila Czechowska ( 2020-03-30 09:11:18 )


» powrót do poprzedniej strony
ostatnia aktualizacja Biuletynu 2022-05-24 12:47:35

BIP - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna - version: 1.0 - 2011-2022


InterMan 2011- 2022