Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Strona główna » Praca » Nabór na stanowisko Głównego Księgowego

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego   

Dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej w Szubinie
im. Zenona Erdmanna w Szubinie
ogłasza nabór
na stanowisko Głównego Księgowego

1. Adres instytucji:
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie ul. Szkolna 2 , 89-200 Szubin
2. Określenie stanowiska: Główny księgowy

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat ( 40 godzin tygodniowo)

4. Wymagania formalne związane ze stanowiskiem:

Kandydat powinien spełniać zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) następujące wymagania.:

1) Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)
2) Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego
3) Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
4) Nie być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
5) Spełniać jeden z poniższych warunków:
a. ukończył ekonomicznie jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
b. ukończył średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
c. jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d. posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne.

5. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem :

1) Znajomość przepisów z zakresu:
a. ustawy o finansach publicznych,
b. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
c. ustawy o rachunkowości,
d. prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, Podatków i opłat lokalnych ),
e. prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,
f. podstaw prawa zamówień publicznych.
2) Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,
3) Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet), programów finansowo-księgowych (Symfonia) oraz sprzętu biurowego,
4) Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
5) Znajomość zasad prowadzenia księgowości w instytucjach kultury,
6) Umiejętność sporządzania sprawozdań finansowych,budżetowych i statystycznych,
7) Zdolności analityczne – sporządzanie planów i sprawozdań statystycznych,
8) Umiejętność pracy w zespole , sumienność i rzetelność , dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

6. Zakres odpowiedzialności i zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:

1) Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
2) Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowej oraz zasad prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
3) Odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo-księgową instytucji,
4) Prowadzenie rachunkowości instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
6) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym
7) Sporządzenie niezbędnych dla zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego,
8) Przygotowanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu realizacji dochodów i wydatków,
9) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury,
10) Sporządzania rozliczeń finansowych przydzielonych dotacji oraz innych otrzymanych środków podlegających rozliczeniu,
11) Bieżący nadzór oraz analiza sytuacji finansowej instytucji kultury,
12) Prowadzenie spraw kadrowych w instytucji
a. naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac
b. naliczanie zasiłków chorobowych i z ubezpieczenia społecznego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie wymaganych deklaracji rozliczeniowych
c. ewidencji czasu pracy,
13) Sporządzanie analiz statystycznych do GUS, Urzędu Miejskiego w Szubinie i innych
14) Sporządzanie projektów planów finansowych na podstawie wytycznych od organizatora
15) Opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,
16) Przygotowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej,
17) Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych w tym muzealiów, wyposażenia oraz innych składników majątkowych
18) Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo – księgowych,
19) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych instytucji należą do kompetencji głównego księgowego.

7. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys (CV) wraz ze zgodą na przetwarzanie danych do celów rekrutacyjnych
2) List motywacyjny
3) Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska głównego księgowego
4) Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy
5) Oświadczenie o niekaralności opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą (Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt),
6) Kserokopia dowodu osobistego
7) Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności
8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.u. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

8. Informacje dodatkowe:

1) Termin składania ofert:
Wymagane dokumenty należy złożyć do dnia 30.04.2015 r. do godziny 15.00, w siedzibie Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie, ul. Szkolna 2, 89-200 Szubin lub przesłać pocztą na adres :
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie
ul. Szkolna 2
89-200 Szubin
2) Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Muzeum Ziemi Szubińskiej”.
3) Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
4) Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej www.bip.muzeum.szubin.net


tagi : praca


wytworzył : Kamila Czechowska ( 2015-04-21 )

opublikował : Kamila Czechowska ( 2015-04-21 09:07:38 )


ostatnia zmiana : Kamila Czechowska ( 2015-04-21 09:07:56 )

liczba odsłon : 279

Rejestr zmian

  » Nabór na stanowisko Głównego Księgowego - Kamila Czechowska ( 2015-04-21 09:07:56 )
» powrót do poprzedniej strony

Data wydruku : 2022-07-03
Źródło : Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna - http://bip.muzeum.szubin.net
ostatnia aktualizacja Biuletynu 2022-05-24 12:47:35

BIP - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna - version: 1.0 - 2011-2022


InterMan 2011- 2022