Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Strona główna » RODO » KLAUZULA INFORMACYJNA i ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:

KLAUZULA INFORMACYJNA i ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU:   

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO - administrator danych informuje , że:

1) administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Ziemi Szubińskiej z siedzibą w Szubinie, ul. Szkolna 2
2) Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod-muzeum@szubin.net
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu, gdy:
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
- w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
6) posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
a) obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa,
b) dobrowolny, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
9) Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do Państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.


Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny:
1) administratorem Państwa danych osobowych będzie Muzeum Ziemi Szubińskiej z siedzibą w Szubinie, ul. Szkolna 2
2) Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod-muzeum@szubin.net
3) Pana/Pani dane osobowe w postaci wizerunku Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające wyłącznie obraz tj. kamerę, - przetwarzane są w celu ograniczenia występowania zjawiska rozboju i innych karalnych zachowań wobec Pana/Pani i innych osób, które znajdują się w obszarze monitorowanym, a przebywają na nieruchomości, której właścicielem jest Muzeum Ziemi Szubińskiej oraz w celu ograniczenia występowania zjawiska wandalizmu, i innych karalnych zachowań w stosunku do dóbr i mienia. Podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 9 ust. 2 pkt. g) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest dopuszczalne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym dotyczącym ochrony osób i mienia Muzeum Ziemi Szubińskiej.

4) odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych.

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni, po tym czasie dane osobowe w postaci nagrania Pana/Pani wizerunku są trwale usunięte.

7) posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia przed terminem usunięcia o którym mowa w pkt. 6. Prawo sprzeciwu lub ograniczenia wobec przetwarzania nagrania Pana/Pani wizerunku przetwarzania nagrania przysługuje przed terminem jego usunięcia o którym mowa w pkt. 6.

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaniu wizerunku jest konieczne (m.in ze względów technicznych) w związku z realizacją przez Muzeum Ziemi Szubińskiej zadania ustawowego. Konieczność ta wynika głównie z określonej sytuacji w której Pan/Pani się znajduje, tzn. korzystanie dobrowolnie z mienia użyteczności publicznej np. parkowanie pojazdu na gruncie gminnym lub korzystanie z obiektu którego właścicielem jest Muzeum Ziemi Szubińskiej. Na obiektach z których Pan/Pani korzysta - widnieje stosowna informacja o ich monitorowaniu przez Muzeum Ziemi Szubińskiej. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Muzeum Ziemi Szubińskiej.

11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.


tagi : rodo


wytworzył : Kamila Czechowska ( 2018-05-25 )

opublikował : Kamila Czechowska ( 2018-06-11 11:41:08 )


ostatnia zmiana : Kamila Czechowska ( 2018-06-12 10:02:49 )

liczba odsłon : 182

Rejestr zmian

  » KLAUZULA INFORMACYJNA i ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU: - Kamila Czechowska ( 2018-06-12 10:02:49 )
» powrót do poprzedniej strony

Data wydruku : 2022-07-03
Źródło : Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna - http://bip.muzeum.szubin.net
ostatnia aktualizacja Biuletynu 2022-05-24 12:47:35

BIP - Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna - version: 1.0 - 2011-2022


InterMan 2011- 2022